sơ đồ tổ chức

Danh mục địa chỉ thư điện tử

STT

Họ và Tên

Chức vụ

Điện thoại

Email

1

Lê Đồng Khởi

Chánh Thanh tra

02703 888388

ldkhoi.ttra@vinhlong.gov.vn

2

Trần Quốc Thuấn

Phó Chánh Thanh tra

02703 502124

tqthuan.ttra@vinhlong.gov.vn

3

Dương Văn Bảy

Phó Chánh Thanh tra

02703 888883

dvbay.ttra@vinhlong.gov.vn

4

Phạm Hồng Thúy

Chánh Văn phòng

02703 888336

phthuy.ttra@vinhlong.gov.vn

5

Nguyễn Tuyết Minh

Phó Chánh Văn phòng

02703 823247

ntminh.ttra@vinhlong.gov.vn

6

Huỳnh Quốc Đại

Phó Chánh Văn phòng

02703 823247

lttrung.ttra@vinhlong.gov.vn

7

Lâm Thị Huệ

Quản trị mạng

02703 888268

lthue.ttra@vinhlong.gov.vn

8

Lê Thị Kim Dung

Thanh tra viên

02703 823247

ltkdung.ttra@vinhlong.gov.vn

9

Nguyễn Văn Thuận

Thanh tra viên

02703 823247

nvthuan.ttra@vinhlong.gov.vn

10

Nguyễn Thu Trang Chuyên viên

02703 888268

nttrang.ttra@vinhlong.gov.vn

11

Dương Văn Hùng Lái xe

02703 823247

dvhung.ttra@vinhlong.gov.vn

12

Nguyễn Ngọc Thời

Trưởng Phòng GSXLSTT

02703 896660

nnthoi.ttra@vinhlong.gov.vn

13

Trần Văn Phát

Phó Phòng GSXLSTT

02703 896660

tvphat.ttra@vinhlong.gov.vn

14

Trần Hoàng Anh Tuấn

Thanh tra viên

02703 896660

thatuan.ttra@vinhlong.gov.vn

15

Lê Thị Phương Loan

Thanh tra viên

02703 896660

ltploan.ttra@vinhlong.gov.vn

16

Nguyễn Văn Dư

Trưởng phòng TTGQKNTC 1

02703 888186

nvdu.ttra@vinhlong.gov.vn

17

Đặng Thị Ngọc Tuyền

Phó phòng TTGQKNTC 1

02703 888186

dtntuyen.ttra@vinhlong.gov.vn

18

Nguyễn Văn Năm

Thanh tra viên

02703 888186

nvnam.ttra@vinhlong.gov.vn

19

Nguyễn Mạnh Cảnh

Phó phòng TTGQKNTC 1

02703 888186

nmcanh.ttra@vinhlong.gov.vn

20

Dương Mạnh Kha

Thanh tra viên

02703 888186

dmkha.ttra@vinhlong.gov.vn

21

Trần Thị Thùy Trang

Thanh tra viên

02703 823247

phan.ttra@vinhlong.gov.vn

22

Lê Thị Thanh Xuân

Thanh tra viên

02703 888186

lttxuan.ttra@vinhlong.gov.vn

23

Phan Thanh Tân

Thanh tra viên

02703 888186

pttan.ttra@vinhlong.gov.vn

24

Trần Thanh Tùng

Trưởng phòng TTGQKNTC 2

02703 821536

tttung.ttra@vinhlong.gov.vn

25

Lê Quan Triều

Phó phòng TTGQKNTC 2

02703 821536

lqtrieu.ttra@vinhlong.gov.vn

26

Phan Hoàng Ân

Thanh tra viên

02703 821536

phan.ttra@vinhlong.gov.vn

27

Trần Thanh Điền

Thanh tra viên

02703 821536

 ttdien.ttra@vinhlong.gov.vn

28

Phan Hữu Danh

Phó Chánh Thanh tra

02703 888133

phdanh.ttra@vinhlong.gov.vn

29

Trương Văn Phúc

Phụ trách phòng TTPCTN

02703 888319

tvphuc.ttra@vinhlong.gov.vn

30

Lương Thị Ngọc Lắm

Thanh tra viên

02703 888319

ltnlam.ttra@vinhlong.gov.vn

31

Đinh Văn Duy

Thanh tra viên

02703 888319

dvduy.ttra@vinhlong.gov.vn

32

Nguyễn Minh Tuấn

Thanh tra viên

02703 888319

nmtuan.ttra@vinhlong.gov.vn