Liên hệ

Thanh tra tỉnh Vĩnh Long

Trụ sở: Số 200 đường 8 tháng 3 - phường 5 - thành phố Vĩnh Long - tỉnh Vĩnh Long
Điện thoại: 02703 823247 - Fax: 02703 823247
Email: thanhtra@vinhlong.gov.vn
Website: http://ttra.vinhlong.gov.vn