lỊCH TIẾP CÔNG DÂN

Lãnh đạo cơ quan tiếp công dân thường xuyên, định kỳ vào ngày 12 và 25 hàng tháng