Chi tiết văn bản

07/2021/TT-TTCP
01/10/2021
15/11/2021
Quy định về thẩm quyền, nội dung thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng
Thông tư
Thanh tra Chính phủ
Đoàn Hồng Phong
202213135215_TT07 2021.PDF