Chi tiết văn bản

03/2021/TT-TTCP
30/09/2021
20/11/2021
Quy định chi tiết danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác tại Thanh tra Chính phủ và vị trí công tác trong lĩnh vực thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng tại chính quyền địa phương
Thông tư
Thanh tra Chính phủ
Đoàn Hồng Phong
202213135346_TT03 2021.pdf