Chi tiết văn bản

59/2019/NĐ-CP
01/07/2019
15/08/2019
Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng
Nghị quyết
Chính phủ
Nguyễn Xuân Phúc
202213135847_nghidinh59 2019.pdf